Audio

Shaykh Mawlana Muhammad Saleem Dhorat Hafizahullah

Hadhrat Maulana Ridhwaan Kajee (DB)

Hadrat Maulana AH Omarjee (R.A)

Hadhrat Maulana Dawood Seedat (DB)

Hadrat Maulana Sulaiman Moola (D.B)

Islamic Dawah Academy –
Link to Audio

Islamic Dawah Academy

Hazrat Maulana Yunus Patel Saheb R.A – Link to Audio

Hazrat Maulana Yunus Patel Saheb R.A

Khanqah Akhtari – Link to Audio

Khanqah Akhtari Audio

Attablig – Link to Audio

Attablig Audio

Darul Ihsan – Link to Audio

Darul Ihsan

Amazing recitation of Surah Yusuf by
Shaikh Khalid Al-Jaleel